ವಿಡಿಯೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

25-07-22 07:59 pm ವಿಡಿಯೋ

ಗಾಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಮಿರ ಮಿರ ಮಿರುಗುವ 25 ಕೇಜಿ ಮುರು ಮೀನು | 25 Kg Giant Fish caught Live | Udupi

25 Kg Giant Fish caught while Fishing in Udupi. ಗಾಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಮಿರ ಮಿರ ಮಿರುಗುವ 25 ಕೇಜಿ ಮುರು ಮೀನು