ವಿಡಿಯೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

05-08-20 06:05 am ವಿಡಿಯೋ

ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಯಂ ! ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ

ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಯಂ ! ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ. (ನೇರಪ್ರಸಾರ:ಕೃಪೆ ಡಿಡಿ ಚಂದನ)