ಫೋಟೊ ಗ್ಯಾಲರಿ

09-08-21 04:00 pm ಫೋಟೊ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ

ಮುಂಬರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.