ಫೋಟೊ ಗ್ಯಾಲರಿ

23-08-21 01:59 pm ಫೋಟೊ

ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ 2021

ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವನ್ನು ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.