ಫೋಟೊ ಗ್ಯಾಲರಿ

09-09-20 09:39 pm ಫೋಟೊ

ಇನ್ನು ವಿಮಾನದ ರೆಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತೇ ಹಾರಬಹುದು!

ವಿಮಾನದ ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ! ಇದೇನು ಕನಸಾ ಎಂದು ಕೇಳಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಹಾರಾಟವನ್ನು ಜರ್ಮನಿಯ ತಜ್ಞರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ವಿಮಾನದ ರೆಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತೇ ಹಾರಬಹುದು!
ಇನ್ನು ವಿಮಾನದ ರೆಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತೇ ಹಾರಬಹುದು!
ಇನ್ನು ವಿಮಾನದ ರೆಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತೇ ಹಾರಬಹುದು!